Contact - Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en alle daarmee verband houdende (rechts-)handelingen van Atlantica Internetsites en Systeembeheer (AIenS) en Atlantica Internetsites en Systeembeheer (AIenS) met gelieerde ondernemingen, voor zover deze de Algemene Voorwaarden van toepassing hebben verklaard.
1.2 De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de opdrachtgever wordt door AIenS uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen AIenS en opdrachtgever in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 2. Offertes

2.1 Een aanbieding, offerte of (prijs)opgave bindt AIenS niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Iedere offerte is naar beste weten vastgesteld op grond van informatie van de toeleverancier(s) van AIenS omtrent hoeveelheden, versies, modellen en verwachte leveringstermijnen. AIenS draagt voor deze informatie geen verantwoordelijkheid, tenzij dat nadrukkelijk in de overeenkomst is opgenomen.
2.2 De door AIenS gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit door de opdrachtgever schriftelijk wordt aanvaard, heeft AIenS het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2.3 Alle offertes zijn gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden.
2.4 Werknemers en/of vertegenwoordigers en/of agenten van AIenS bezitten geen bevoegdheid tot het sluiten van overeenkomsten, tenzij het tegendeel door AIenS uitdrukkelijk schriftelijk aan de opdrachtgever is bevestigd.
2.5 Iedere opdracht van een opdrachtgever waarmee AIenS niet eerder zaken heeft gedaan wordt steeds aanvaard onder de opschortende voorwaarde dat uit verkregen informatie de verlangde kredietwaardigheid van de opdrachtgever voldoende blijkt.
2.6 Een opdracht tot levering of het verrichten van bepaalde diensten, waaronder mede te verstaan de aanvaarding van een aanbod, dient schriftelijk te geschieden, onder gelijktijdige bijvoeging van voldoende inlichtingen en documentatie die AIenS in staat stelt met de uitvoering van de opdracht een aanvang te maken en deze naar behoren te voltooien. Onder deze inlichtingen zijn mede begrepen specifieke kwaliteitseisen van de opdrachtgever, zoals een door de opdrachtgever beoogde toepassing van de producten waarvan AIenS de kwaliteitseisen redelijkerwijs niet kent. Indien dergelijke inlichtingen niet aan de leverancier zijn verstrekt is de deugdelijkheid van de producten voor wat betreft deze vereisten voor risico van de opdrachtgever. Daarnaast heeft AIenS in een dergelijk geval het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de wederpartij aan de in dit lid genoemde verplichting(en) zal hebben voldaan. Opdrachtgever is gehouden om de schade die AIenS door deze vertragingen lijdt te vergoeden.
2.7 Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door AIenS in overleg, al dan niet schriftelijk vastgesteld, met de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in de overeenkomst of de offerte uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht, dan wel door haar boven de in de overeenkomst of de offerte uitdrukkelijk vastgestelde werkzaamheden wordt gepresteerd.
2.8 Indien bij een levering door AIenS geen (schriftelijke) offerte tot stand is gekomen wordt de afleveringsbon / factuur geacht de inhoud van de desbetreffende levering als juist weer te geven. Opdrachtgever verklaart zich op voorhand akkoord met de inhoud van voornoemde afleveringsbon / factuur.
2.9 Indien AIenS, in vergelijking tot de kosten voor het normaliter uitbrengen van een offerte, hogere kosten moet maken voor het uitbrengen van een offerte daar deze naar het oordeel van AIenS zeer gecompliceerd is, is zij gerechtigd deze hogere kosten door te belasten aan de opdrachtgever. AIenS zal de opdrachtgever hierover steeds tijdig op de hoogte stellen.
2.10 Indien met betrekking tot de te verrichten prestatie twee overeenkomsten zijn gesloten geldt de jongste in dagtekening voor zover de overeenkomsten in strijd zijn met elkaar.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt tot stand indien AIenS een opdracht schriftelijk aanvaardt of AIenS uitvoering aan een opdracht geeft.
3.2 Handelingen van AIenS die zien op het beoordelen van de haalbaarheid van een opdracht zijn geen handelingen ter uitvoering van een opdracht.
3.3 Indien een opdrachtgever, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen om welke reden dan ook de opdracht wenst te annuleren of daarin verandering wenst aan te brengen, is AIenS aan deze annulering of wijziging slechts gebonden na haar uitdrukkelijke schriftelijke akkoordbevinding. Ingeval van annulering of wijziging is AIenS steeds gerechtigd alle daaruit voortvloeiende kosten, waaronder mede worden begrepen schade en winstderving, alles in de ruimste zin des woords, en berekend naar de redelijkheid en billijkheid, aan de opdrachtgever in rekening te brengen die deze dient te vergoeden. Extra leveringen worden door AIenS tegen de ten tijde van de levering geldende prijzen aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Mocht een wijziging leiden tot minder leveringen dan eerder overeengekomen, dan is AIenS niet gehouden de overeengekomen prijs (evenredig) te verminderen.

Artikel 4. Prijzen

4.1 De prijzen staan vermeld in de offerte of in de prijslijst en zijn uitgedrukt in Euro. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting. Tenzij uitdrukkelijk anders word vermeld komen ten laste van de opdrachtgever de kosten van verpakking en verzending, in- en uitvoerrechten en accijnzen, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven.
4.2 De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor AIenS geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, aankoopprijzen, vrachttarieven, in- en uitvoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect aan AIenS worden geheven c.q. door derden ten laste van AIenS worden gebracht. Indien deze omstandigheden nà het sluiten van de overeenkomst doch vóór de aflevering wijzigen, heeft AIenS het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever door te berekenen.
4.3 Indien voornoemde wijzigingen leiden tot meer dan 10% prijsverhogingen binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden tegen vergoeding van de reeds gemaakte kosten en zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.
4.4 Het met betrekking tot het recht op ontbinding van de opdrachtgever bepaalde in lid 3 van dit artikel is niet van toepassing op prijsverhogingen waartoe AIenS op grond van wettelijke bepalingen verplicht danwel bevoegd is.

Artikel 5. Leveringstermijnen en levering

5.1 De termijn van levering gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en tekeningen in het bezit zijn gesteld van AIenS. Zulks ter beoordeling aan AIenS.
5.2 Opgegeven leveringstermijnen worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.
5.3 De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat AIenS na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij AIenS een termijn van minimaal drie weken zal worden gegund haar verplichtingen na te komen.
5.4 Overschrijding van een leveringstermijn geeft de opdrachtgever nimmer het recht op enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens AIenS. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van AIenS of haar leidinggevend personeel of indien de leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. Als dan heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.
5.5 De opdrachtgever is gehouden levering op een eerder tijdstip dan door AIenS opgegeven te accepteren.
5.6 De aflevering, de bepalingen omtrent de kosten van de aflevering en de overgang van het risico geschieden, indien dit in de overeenkomst tot uitdrukking is gebracht, volgens de in het handelsverkeer gebruikelijke condities conform de Incoterms 1990.
5.7 Indien de in het vorige lid bedoelde condities niet zijn overeengekomen, geschiedt de aflevering en de risico-overgang van de zaken op de plaats en het tijdstip waarop de zaken gereed zijn voor levering aan de opdrachtgever. AIenS zal opdrachtgevers tijdig op de hoogte stellen van bovengenoemd tijdstip en plaats en de opdrachtgever zal de zaken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na dagtekening van de kennisgeving, afnemen.
5.8 Neemt de opdrachtgever de zaken niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. AIenS is in dat geval gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Opdrachtgever blijft de koopsom vermeerderd met de rente en kosten verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto-opbrengst van de verkoop aan die derde.

Artikel 6. Garantie

6.1 AIenS staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hiernavolgende bepalingen vermeld.
6.2 Terzake de deugdelijkheid van de geleverde zaken geldt de garantie gedurende een periode overeenkomstig die waarin AIenS aanspraak kan maken op garantie jegens de producent of leverancier van de betreffende zaken.
6.3 Op door AIenS samengevoegde zaken met uitzondering van de door AIenS geleverde muis en/of keyboard, die als zodanig aan de opdrachtgever worden geleverd, verleend AIenS een garantie van twee jaren.
6.4 AIenS geeft geen garantie op samengevoegde zaken die niet behoren tot de zaken genoemd in artikel 7.3 en onderdelen noch op verbruiksgoederen (toners, linten en dergelijke), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.
6.5 Op een uitgevoerde reparatie wordt drie maanden garantie verleend.
6.6 Indien de opdrachtgever aan AIenS een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaken niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van AIenS. De opdrachtgever zal AIenS vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.
6.7 De opdrachtgever dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door AIenS op te geven adres.
6.8 De opdrachtgever kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:
a. indien de opdrachtgever de zaak heeft verwaarloosd;
b. indien de opdrachtgever wijzigingen aan de zaak heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen, waaronder ook vallen reparaties, die niet door of namens AIenS zijn verricht;
c. bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheil;
d. indien sprake is van een niet in de gebruiksaanwijzing omschreven en voorgeschreven wijze van onderhoud;
e. indien een geleverde zaak wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires;
f. indien de opdrachtgever de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld;
g. indien wijzigingen zijn aangebracht of bewerkstelligd of reparatie- of andere werkzaamheden zijn uitgevoerd door derden;
h. indien de opdrachtgever niet, niet-tijdig of niet-volledig voldoet aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst danwel uit enige daarmee samenhangende overeenkomst;
i. indien een gebrek of onvolkomenheid niet binnen acht werkdagen na het ontdekken daarvan schriftelijk aan AIenS is gemeld

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 Anders dan met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 is AIenS, noch enige derde die AIenS betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke opdrachtgever of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.
7.2 AIenS is niet aansprakelijk, op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die opdrachtgever of een derde ter zake van (het gebruik van) de zaken mocht lijden, hieronder mede begrepen bedrijfsschade en immateriële schade.
7.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 7.1 en artikel 7.2 is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van AIenS te allen tijde beperkt tot een bedrag van € 1.125,-- per gebeurtenis.
7.4 AIenS zal geen beroep doen op de aansprakelijkheidsbeperkingen in artikel 7.1 en 7.3 indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van AIenS of haar leidinggevend personeel.
7.5 De opdrachtgever zal AIenS vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens AIenS.

Artikel 8. Overmacht

8.1 Indien AIenS door een haar niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.
8.2 Indien de overmacht toestand langer dan zes maanden duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmacht situatie dit rechtvaardigt, zonder dat de afnemer echter recht heeft op vergoeding van enige schade.
8.3 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van AIenS onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk worden verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van AIenS kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, terreurdaden, mobilisatie, transport onmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, gebreken of tekortkomingen in de (comptabiliteit van) software en gebeurtenissen welke door AIenS redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.

Artikel 9. Betaling

9.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal opdrachtgever het voor de geleverde zaken en/of verleende diensten verschuldigde betalen middels overmaking van het op de factuur aangegeven bedrag naar de eveneens op de factuur aangegeven bank- en/of girorekening van AIenS.
9.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum middels bijschrijving op de bedoelde bank- en/of girorekening van AIenS.
9.3 Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook, van AIenS op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
9.4 Indien op enig moment bij AIenS gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van opdrachtgever, heeft AIENS het recht, alvorens (verder) te presteren, van opdrachtgever te eisen dat vooruitbetaling van de koopsom plaatsvindt of dat deze een deugdelijke zekerheid stelt ter hoogte van de bedragen die AIenS al dan niet opeisbaar, op grond van de overeenkomst van opdrachtgever, heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van AIenS.
9.5 Opdrachtgever is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die datum vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke rente, vermeerderd met een opslag van 2,5%.
9.6 Indien opdrachtgever jegens AIenS in verzuim is, is hij verplicht AIenS de werkelijke buitengerechtelijke en werkelijke gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door opdrachtgever te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van de openstaande hoofdsom met een minimum van € 250,--, te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.
9.7 Indien AIenS, nadat opdrachtgever in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan opdrachtgever richt, doet dit niet af aan het bepaalde in artikel 9.5 en 9.6.
9.8 Het is opdrachtgever op generlei wijze toegestaan verrekening toe te passen.
9.9 Niet-tijdige betaling geeft AIenS het recht harerzijds haar prestatie ingevolge de overeenkomsten met de opdrachtgever op te schorten dan wel te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
9.10 In behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht op betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.
9.11 Ingeval van (aanvraag van) liquidatie, faillissement, surséance van betaling of WSNP van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
9.12 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats op de verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 10. Reclames

10.1 Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen acht (8) dagen na ontvangst van de zaken c.q. facturen, dan wel binnen acht (8) dagen nadat een eventueel gebrek aan de zaak ontdekt is c.q. ontdekt had kunnen worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan AIenS kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt AIenS geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de opdrachtgever de zaken c.q. facturen als juist erkent. Reeds verbruikte producten gelden als goedgekeurd en geaccepteerd en komen derhalve voor reclame niet in aanmerking.
10.2 Indien de reclame door AIenS gegrond wordt bevonden, heeft AIenS het recht te harer keuze: a. de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen; b. het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangende zaken of onderdelen aan AIenS worden afgegeven; c. het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de opdrachtgever betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
10.3 Software waarvan het zegel is verbroken, kan nimmer worden geretourneerd. Kabels en beschrijfbare media kunnen nimmer worden geretourneerd.
10.4 Reclames geven opdrachtgever nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

11.1 De eigendom van de geleverde zaken wordt, niettegenstaande de feitelijke aflevering, door AIenS uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden.
11.2 Het staat de opdrachtgever niet vrij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AIenS de zaken voordien te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden dan wel anderszins te bezwaren.
11.3 De opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van AIenS de zaken aan AIenS ter beschikking te stellen en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan AIenS of aan de door AIenS aan te wijzen personen de plaats waar de zaken zich bevinden te betreden alsmede de zaken mee te nemen.
11.4 Zaken of onderdelen daarvan, die ingevolge een reparatieopdracht of garantie worden vervangen, worden of blijven daardoor eigendom van AIenS tot volledige voldoening van al hetgeen AIenS van de afnemer te vorderen heeft.
11.5 Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling, faillissement of WSNP zal opdrachtgever onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van AIenS. Opdrachtgever staat er voor in dat een beslag op de zaken onmiddellijk / onverwijld / met bekwame spoed wordt opgeheven.
11.6 De opdrachtgever verplicht zich: - de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven; - op eerste verzoek van AIenS alle aanspraken op de opdrachtgever of verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan AIenS op de manier die wordt omschreven in artikel 3:239 BW; - op eerste verzoek van AIenS de vorderingen die de opdrachtgever verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen danwel door verwerken van onder eigendomsvoorbehoud door AIenS geleverde zaken te verpanden aan AIenS op de manier die wordt omschreven in artikel 3:239 BW; - de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van AIenS; - op iedere andere manier medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die AIenS ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de opdrachtgever niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf.

Artikel 12. Intellectuele eigendom

12.1 Door AIenS wordt generlei vrijwaring op de geleverde zaken en verleende diensten wegens (vermeende) schending van intellectuele eigendomsrechten verleend.
12.2 In overeenstemming met internationaal handelsgebruik behouden ontwikkelaars en leveranciers van programmatuur zich de intellectuele eigendomsrechten voor. In voorkomend geval worden de gebruiksrechten op de programmatuur rechtstreeks door de ontwikkelaars of toeleveranciers van AIenS aan opdrachtgever verleend.
12.3 De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door AIenS afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.
12.4 Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan AIenS van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik of bewerking en opdrachtgever zal AIenS vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 13. Verbod van personeelsovername

13.1 De opdrachtgever zal op geen enkele wijze invloed uitoefenen of doen uitoefenen op of medewerking verlenen of doen verlenen in welke vorm dan ook aan een personeelslid, dat voor AIenS werkzaam is, om bij hem of derden in dienst te komen of rechtstreeks werkzaamheden voor hem of derden te verrichten, zulks op verbeurte van een dadelijk opeisbare boete van € 25.000,-- per overtreding.
13.2 Wanneer een personeelslid van AIenS zelf pogingen in het werk stelt om voor of via de opdrachtgever elders dan bij AIenS werkzaamheden te gaan verrichten dient de opdrachtgever AIenS onverwijld daarvan in kennis te stellen, zulks op verbeurte van een dadelijk opeisbare boete van € 5.000,--.
13.3 Voormelde bedragen zijn direct opeisbaar zonder dat enige rechterlijke tussenkomst is vereist.
13.4 Na beëindiging of ontbinding van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) blijft het bepaalde in dit artikel 14 van kracht gedurende één jaar na de datum van beëindiging(en), onverlet recht op schadevergoeding.

Artikel 14. Recht van retentie

14.1 AIenS is gerechtigd om zaken die AIenS van en voor de opdrachtgever onder zich heeft onder haar te houden tot voldoening van alle kosten die AIenS besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van voornoemde opdrachtgever en van alle facturen die AIenS aan opdrachtgever heeft uitgeschreven, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of andere zaken van opdrachtgever, eveneens onverschillig of deze facturen betrekking hebben op voormelde of andere zaken van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten en facturen genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 15. Rechtsvorderingen

15.1 Alle rechtsvorderingen van de opdrachtgever uit hoofde van een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst vervallen, behoudens bepalingen van dwingend recht, na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de zaken werden afgeleverd of hadden moeten zijn afgeleverd danwel vanaf de dag dat de werkzaamheden / diensten werden voltooid of hadden moeten worden voltooid.

Artikel 16. Toepasselijk recht / bevoegde rechter

16.1 Op deze Algemene Voorwaarden en op iedere overeenkomst van AIenS is Nederlands recht van toepassing. Op deze Algemene Voorwaarden en op iedere overeenkomst zal niet van toepassing zijn het Weens Koopverdrag.
16.2 De bevoegde rechter in het Arrondissement Rotterdam neemt kennis van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen AIenS en de opdrachtgever, tenzij AIenS er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever te onderwerpen.
Installeert, beveiligt en beheert